Bel ons:

011-745950 / 0031 6 18949129

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
De factuur moet betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, met de aanbetalingsnorm van 50%, de overige 50% dient betaald te worden bij afname binnen een jaar na factuurdatum indien dat niet haalbaar is dan wordt er een 2e aanbetaling gevraagt van 25% en de overige 25% bij afhaal, bij het niet nakomen van de overeenkomst en of betaling dan hebt u geen recht op de goederen alsook de aanbetaling(en). Het verplicht u het volledige bedrag te betalen, indien u toch de goederen wenst op te halen !

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden, indien niet gebruikt of gedragen. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van het overige bedrag wat er nog betaald moet worden dat is het bedrag wat op de factuur staat. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.